Nabízím Vám psychologickou pomoc a podporu při zpracovávání náročné osobní, párové nebo rodinné situace. 


 Individuální poradenství a psychoterapie

 V poradenském i terapeutickém procesu provázím klienty k hlubšímu porozumění jejich tíživé situaci, nabízím podporu, zorientování a léčbu psychologickými prostředky. Ve své práci integruji různé přístupy, ale základním prvkem je hlubší porozumění v klientově prožívání a jeho přijetí, rozvoj sebepoznání, širší uvědomění vlastních životních scénářů a strategií. Cílem je opětovné propojení a kontakt se sebou, vztahování se k sobě i ostatním lidem v různých rovinách.

Nejčastějšími tématy do individuální práce jsou vztahové problémy, poruchy sebehodnocení, úzkostné či depresivní stavy, vyrovnávání se s krizovými situacemi jako je ztráta někoho blízkého, rozchod, náročná změna, obtíže při životním rozhodování, ale i snaha o autentický osobnostní nebo profesní růst.

Párové poradenství a terapie

V párovém poradenství nabízím možnost společných sezení s oběma partnery najednou. Je to cesta pro ty páry, které chtějí na svém vztahu společně pracovat, i přes problematickou komunikaci, nedorozumění, konflikty, partnerskou krizi, nevěru a další možná zranění, které z nejbližšího vztahu s partnerem mohou vznikat. Cílem je podpora a rozvíjení jedinečného vztahu mezi partnery, rozpoznání a náhled na vzájemné vztahování se a utváření partnerského vztahu

Rodinné poradenství

Poskytuji rodičům možnost sezení se zaměřením na výchovné potíže, ve chvíli, kdy jsou si nejisti rodičovskou rolí, při potížích s adaptací rodičů a dítěte na rozvodovou nebo porozvodovou situaci nebo další možné náročné situace v rodině. Nabízím podporu při uspořádání rodinného systému, např. soužití více generací nebo mediační sezení pro vytváření dohod mezi partnery, kteří se rozhodli rozejít, ale zůstávají rodiči.

                                                   Ke konzultaci je zapotřebí se předem objednat. 

                                      Při poskytování služby dodržuji základní profesní etické principy, zachovávám mlčenlivost s                                                                          výjimkou oznamovací povinnosti u trestných činů.